Bolvadinli Yörükzâde Ahmed Fevzi Efendi (rh.a.) Hazretleri Belgeseli

Bolvadinli Yörükzâde Ahmed Fevzi Efendi

Yörükzâde Ahmed Fevzi Efendi 1290/1874 yılında Bolvadin’de doğdu. Babası Adana’nın Kayhan yörüklerinden Mehmed Efendi, annesi Ağalar sülalesinden Nefise Hanım’dır. “Yörükzâde” denmesi de Kayhan yörüklerinden olmasındandır. Ahmed Fevzi Efendi, babasını çocuk yaşta annesini de ilim tahsili için İstanbul’da bulunduğu dönemde kaybetmiştir.

Tahsiline Bolvadin’de Mahmut Hoca Mahalle Mektebi’nde başlamış, ardından üç yıl Rüştiye tahsili görmüş ve Konya’ya giderek 1889 senesinden itibaren Mehmed Vehbi Efendi’nin halka-i tedrisinde bulunmuş, İstanbul dönüşünde 1321/1905’te kendisinden icazetname almıştır. Bu arada İstanbul’a geçmiş, Fatih Medresesi’nde eğitim görmüş ve Şeyhülislam Musa Kazım Efendi’den de 1319/1903’te icazetname almıştır.

İstanbul’da bulunduğu dönemde Gümüşhânevî dergâhına giderek Ahmed Ziyaeddin Gümüşhânevî hazretlerinin halifesi Hasan Hilmi Efendi’ye intisap etmiş, hilafetname almış; irşat faaliyetleri süresince Gümüşhanevî dergahı şeyhleriyle istişare ve irtibatlarını devam ettirmiştir.

35 yaşında Bolvadin’e dönen Ahmed Fevzi Efendi burada müderrislik, imamlık ve vaizlik görevlerinde bulunmuştur. Alaca Camii yanına Haseniye Medresesi ve Kütüphanesi’ni kendi gayretleriyle kurarak, aktif bir şekilde eğitim öğretim faaliyetlerinde bulunmuş; ömrünün sonuna kadar Alaca Camii’nde imam ve vaizlik yaparak Hakk’a ve halka hizmet etme uğraşısında olmuştur.

Devrinin ekonomik, siyasi ve sosyal mânada zorlu şartlarına rağmen hizmetten geri durmamış, bulunduğu coğrafyayı müsbet olarak hareketlendirmiş, kütüphanesi vesilesi ile yazışmalar gerçekleştirerek bir kitap trafiği oluşturmuş ve önemli İslâm klasiklerini insanlara ulaştırmaya gayret etmiştir.

Ahmed Fevzi Efendi, 1957 yılında Bolvadin’de vefat etmiştir.

Ahmed Fevzi Efendi uzuna yakın boylu, iri yapılı, buğday tenli, hafif iri burunlu, açık alınlı, devamlı güler yüzlü fakat vakur, başı devamlı tıraşlı ve gür saçlı; orta, uzun ve beyaz sakallıydılar.

Ailesi ve çevresiyle ilişkilerinde ve davranışlarında ölçüsü daima Kur’an hükümleri, sünnet-i seniyye ile ahlâk-ı Muhammedî idi. İlmî, fennî, sınâî gelişmeleri büyük bir heyecan ve zevkle takip ederdi. Sürekli okur, ibadet eder ve çalışırdı. Okurken devamlı not tutar, yeni aktüel bir konu veya deyimle karşılaşırsa onu araştırır, öğrenir ve bir yere not ederdi.