Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Yapı Denetimde İnşaat ustası da sorumlu olacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın son şeklini verdiği yeni Yapı Denetim Kanun Taslağı’na göre teknik müşavirler, laboratuvar kuruluşları, ortakları, denetçileri, yardımcı kontrol elemanları, müstakil yapı denetçileri, müteahhitler, şantiye şefi, taşeronlar ve ustalar yapının ruhsatına, standartlara, teknik şartnamelere, mevzuata aykırı, eksik, hatalı ve kusurlu yapılmış olması sebebiyle ortaya çıkan yapı hasarından dolayı kusurları oranında ayrı ayrı sorumlu olacak.
Bu sorumluluğun süresi yapı kullanma izninin alındığı tarihten itibaren, yapının taşıyıcı sisteminden dolayı 15 yıl, taşıyıcı olmayan diğer kısımlarda ise 2 yıl olacak.
Kamu yapılarıyla toplam inşaat alanı 500 metrekareyi veya bir bodrum kat ve çatı arası hariç iki katı geçen yapılarda şantiye şefi bulundurulması zorunlu olacak. Entegre tesis niteliğinde olmayan tarım ve hayvancılık amaçlı yapılarda şantiye şefi aranmayacak. Müteahhitlerin yapı kullanma izin belgesi alınmış olsa dahi neden olduğu mevzuata aykırılığı gidermesi zorunlu olacak.