karabük

Karabük büyüklerini yâd ediyor

Karabük İlim Kültür Derneği (İLKDER), ortak değerlerimizin yeniden hatırlanması, kültürel ve manevî hayatımıza emek veren şahsiyetlerin vefayla anılması ve hayırla yâd edilmesi adına önemli bir etkinliğin daha hazırlığına başladı.
Bölgenin manevi değerlerini ve önderlerini unutmamak, toplumda farkındalık oluşturmak ve sonraki nesillere önemli şahsiyetleri gereği gibi tanıtabilmek amacıyla, Karabük’ün büyüklerinden Safranbolulu İsmail Necati Efendi, düzenlenecek bir panelle yâd edilecek.
İLKDER tarafından tertip edilecek panelin 11 Mayıs 2013 Cumartesi günü, Karabük Üniversitesi Prof. Dr. Bektaş Açıkgöz Konferans Salonu'nda 20.30- 23.30 saatleri arasında yapılması planlanıyor.
Yaşadığı dönemde pek çok âlim ve talebe yetiştiren, Osmanlı sultanlarına “huzur dersleri” muhataplığı ve mukarrirliği yapmış olan merhum Safranbolulu İsmail Necati Efendi, 1840 yılında Safranbolu’nun Oğulveren köyünde dünyaya gelmiştir.
Ömeroğlu sülalesine mensup Hacı Mehmet Efendinin oğludur. İlk tahsilini Safranbolu’da Müftü Mehmet Hilmi Efendi’nin yanında tamamladıktan sonra ailesi ile birlikte İstanbul’a yerleşmiştir.
Beyazıt Medresesi müderris ve dersiâmlarından İbrahim Efendi başta olmak üzere çeşitli hocaların derslerine devam etmiş, 1868’de icazet almıştır. 1876’da dersiam olan İsmail Necati Efendi, 35 yaşlarında iken Beyazıt Medresesi’nde ders vermeye, 1892’den itibaren de talebelerine icazet vermeye başlamıştır.
Zâhiri ilimlerde bu yükselişin ardından İsmail Necati Efendi, Gümüşhânevi Hazretlerine intisab etmiştir. Mânevî kemâli için gereken eğitime tamamıyla kendini vererek zâhiri ilimlerde olduğu gibi bâtınî ilimlerde de temayüz etmiştir. Öyle ki Gümüşhânevi hazretlerinin Hasan Hilmi Efendi’den sonra ikinci büyük halifesi olarak irşad makamına geçmiş ve ömrünün sonuna kadar da bu vazifeyi sürdürmüştür. Aynı yıl ayrıca Dârü’l-Hilâfeti’l-Aliyye Medresesinde kısm-ı âlî hadis dersi müderrisliğine tayin edilmiştir.
İsmail Necati Efendi, irşat makamında bulunduğu dokuz yıl süresince pek çok alim ve talebe yetiştirdiği gibi Râmûzü’l-Ehâdîs’i de senelerce okutmuştur. Ferşad Efendi diye tanınan Of’lu İbrahim Hakkı Efendi ile Bolvadinli Yörükzade Ahmet Fevzi Efendi gibi çok önemli hizmetlerde bulunan ilim adamlarımıza hocalık yapmıştır.
Cumhuriyet Türkiyesi’nin ilk İstanbul Müftüsü ve Sultan Abdülaziz’in oğlu Şehzade Şevket Efendi’nin hocası, Süleymaniye Medresesi Us’ul-i Fıkıh dersi müderrisi ve aynı zamanda Huzur Dersleri muhataplarından Safranbolulu Hafız Mehmet Fehmi (Ülgener) Efendi, İsmail Necati Efendi’nin oğlu; İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi dekanlığında bulunmuş Prof. Dr. Sabri Fehmi Ülgener ise torunudur.
Son Osmanlı Padişahı Sultan Vahdeddin’in de kendisine intisab ettiği ve derslerine devam ettiği İsmail Necati Efendi, 6 Şubat 1919’da Hakk’ın rahmetine kavuşmuş, Süleymaniye Haziresi’ndeki kabrine defnedilmiştir.